Beetle in the RainYitro 5777


BeShalach 5777Bo 5777

VaEra 5777

Shmot 5777VaYechi 5777

VaYigash 5777
MiKetz 5777
Naomi Kaplan's Mother Passed Away


נפטרה הגב' חנה צוברי אמה של חברתנו נעמי קפלן 

בצער רב התבשרנו על פטירתה של הגב' חנה צוברי, אמה של חברתנו נעמי קפלן.

ההלוויה ביום ששי 30/12/16, בשעה 11:00 בבית העלמין החדש בהרצליה.

נעמי תשב שבעה בביתה של אמה ז"ל ברחוב רשי 35 דירה 22 בהרצליה. יום אחרון לשבעה – יום חמישי (בבוקר), 5/1/17.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של נעמי ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"

VaYeshev 5777
VaYishlach 5777


VaYetze 5777

Toldot 5777


Israel Wullman's Father Passed Away


נפטר ר' נחמן וולמן אביו של חברנו ישראל וולמן

בצער רב התבשרנו על פטירתו של ר' נחמן, אביו של חברנו ישראל וולמן.

ההלוויה ביום ראשון 27/11/16, בשעה 15:00 בבית העלמין ירקון, שער החסד.

ישראל יושב שבעה בביתו של אביו ז"ל ברחוב טבריה 13 בבני ברק. יום אחרון לשבעה – יום ששי (סמוך לכניסת השבת), 2/12/16.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערו של ישראל ומשפחתו. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"

Chayei-Sara 5777Vayera 5777